หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายเงิน จันตะปะตุ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
"ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า
การศึกษาก้าวไกล ประชาชนมีรายได้
ใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม"
วิสัยทัศน์ อบต.แม่ยม
ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลแม่ยม
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
โทร : 081-884-9646
1
2
3
 
 
 
 
 
ป.โท สำหรับท้องถิ่นสิทธิพิเศษ
 

      ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่วนภาคเหนือ

หลักสูตรที่เปิดสอน    
ระดับปริญญาโท  ภาคเรียนที่ ๑  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘
๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
- กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร (มีวิชาบัญชี ๑๘ หน่วยกิต)     - กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป    
- กลุ่มวิชาการจัดการงานก่อสร้าง   - กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
- กลุ่มวิชาการธุรกิจระหว่างประเทศ -  กลุ่มวิชาการการเงินการธนาคาร
- กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ - กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
- กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว - กลุ่มวิชาตลาดและธุรกิจเครือข่าย

๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต(M.P.A.)      สาขาวิชาการบริหารจัดการภาครัฐ

ระยะเวลาการศึกษา ๑.๕-๒.๐  ปี (ขึ้นอยู่กับแผนและผลการเรียน)

อัตราค่าลงทะเบียน เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ๑๒๐,๐๐๐ บาท   แบ่งจ่าย 10 งวด  

สิทธิพิเศษ   ตั๋วเครื่องบินไป –กลับ  ระหว่างเดินทางไปเรียนที่ “วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม”
      รถรับส่ง ระหว่างสนามบิน –   วิทยาลัยเทคโนโ ลยีสยาม – ที่พัก
      ที่พักฟรี ระหว่างเดินทางไปเรียนที่ “วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม”

ระยะเวลาในการสมัครเรียนและลงทะเบียน   บัดนี้ เป็นต้นไป
กำหนดเปิดเรียน    
หลักฐานการสมัครเรียน
- รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว   จำนวน   ๓   รูป
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน   ๓ ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๓ ฉบับ
- ใบรับรองผลการศึกษา(transcript)   จำนวน   ๓ ฉบับ
-สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร) จำนวน   ๓ ฉบับ
-สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน   ๓ ฉบับ


สอบถามรายละเ * * * ยดหรือสมัคร ได้ที่     โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนสู่ประชาคมอาเซียน
ห้อง ๙๙๑๓ ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 0๘๔-๙๘๕๙๙๙๖      
  

เขียนโดย   คุณ คนท้องถิ่น

วันที่ 21 ธ.ค. 2558 เวลา 12.01 น. [ IP : 223.206.11.115 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)