หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
"ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า
การศึกษาก้าวไกล ประชาชนมีรายได้
ใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม"
วิสัยทัศน์ อบต.แม่ยม
ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลแม่ยม
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
โทร : 054-069-621 , 089-950-3553
1
2
3
 
 
 
 

บึงยมหลง (หนองบัวลอย)
 

 
เริ่มนับ วันที่ 17 ก.ค. 2557
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
     
 
 
 
 
 
ส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาเด็ก
 
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
พัฒนาแหล่งน้ำและทางระบายน้ำในพื้นที่การเกษตรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
สร้างการบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
 
ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดี
 
ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาการออกกำลังกาย
 
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการสาธารณสุขและการอนามัย
 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย