หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ยม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายณรงศักดิ์ พรวนหาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
"ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า
การศึกษาก้าวไกล ประชาชนมีรายได้
ใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม"
วิสัยทัศน์ อบต.แม่ยม
ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลแม่ยม
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
โทร : 086-193-7630
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ,เชิงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ศาสนสถานให้เป็นจุดเด่น
2. การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
3. เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. เพื่อส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนได้รับบริการทางด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน , สงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสแก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
5. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สามารถปรับตัวตามเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีคุณค่า มีความสนใจในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเป็นประจำ
6. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจให้คิดดีทำดี และใช้เป็นหลักแนวทางดำเนินชีวิตที่ดี
7. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันกับตลาดภายนอกและพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความยั่งยืน
8. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนและพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มศักยภาพชุมชน ให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบต่อท้องถิ่น พัฒนาชุมชนร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
9. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในและการให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการและสามารถตรวจสอบได้