หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
  สถานที่ติดต่อ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
    เลขที่ 61 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
    โทรศัพท์:054-069621
    โทรสาร:054-069620
 
การยื่นคำขอเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตต่าง ๆ เกี่ยวกับอาคาร
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
การขอรับใบรับรองก่อสร้างอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
การขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง
คำขอโอนอนุญาตฯ ตามแบบ ข.8