หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
  สถานที่ติดต่อ : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
    เลขที่ 61 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
    โทรศัพท์:054-069621,089-9503553
    โทรสาร:054-069620
 
การแจ้งเกิด
การแจ้งตาย
การแจ้งย้ายที่อยู่
การทำบัตรประชาชน
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบ้าน
การขอตรวจค้น และรับรองสำเนาทะเบียนบ้าน
การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน
การขอเลขหมายประจำบ้าน
การขอตรวจหลักฐานหรือคัดสำเนารายการเกี่ยวกับคดีความ
การรื้อถอนบ้าน
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุกับผู้พิการ
การปฏิบัติงานการรับขึ้นทะเบียนผู้สุงอายุเหมือนผู้พิการ