หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
"ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า
การศึกษาก้าวไกล ประชาชนมีรายได้
ใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม"
วิสัยทัศน์ อบต.แม่ยม
ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลแม่ยม
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
โทร : 054-069-621 , 089-950-3553
1
2
3
 
 
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 9 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 17 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 70  
 
รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 26 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 65  
 
การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 56  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศยกย่องและเชิดชูเกียรติพนักงานและบุคลากรภายนอกดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 17 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 3 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม [ 3 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 3 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
มาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ อบต.แม่ยม [ 3 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื่อจัดจ้าง [ 3 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
มาตรการในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ของ อบต.แม่ยม [ 3 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 3 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)     2