หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
"ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า
การศึกษาก้าวไกล ประชาชนมีรายได้
ใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม"
วิสัยทัศน์ อบต.แม่ยม
ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลแม่ยม
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
โทร : 054-069-621 , 089-950-3553
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
กิจการสภา   ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.แม่ยม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564  31 มี.ค. 2564 27
กิจการสภา   ประชุมสภา อบต.แม่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564  30 มี.ค. 2564 29
กิจการสภา   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563  18 ก.พ. 2564 27
กิจการสภา   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและ สมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547   18 ก.พ. 2564 19
กิจการสภา   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2543   18 ก.พ. 2564 22
กิจการสภา   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563  18 ก.พ. 2564 23
กิจการสภา   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับจ่าย การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  18 ก.พ. 2564 20
กิจการสภา   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 10 ) พ.ศ. 2558  18 ก.พ. 2564 17
กิจการสภา   พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   18 ก.พ. 2564 24
กิจการสภา   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  18 ก.พ. 2564 27
  (1)     2      3