หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายเงิน จันตะปะตุ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
"ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า
การศึกษาก้าวไกล ประชาชนมีรายได้
ใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม"
วิสัยทัศน์ อบต.แม่ยม
ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลแม่ยม
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
โทร : 081-884-9646
1
2
3
 
 
 
 

 
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

       ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่  ได้ดำเนินการตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546  โดยการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562
ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของการเข้ารับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม  ในภาพรวมมีความพึงพอใจ  คิดเป็นร้อยละ  89.20 มีรายละเอียดดังนี้
1. งานให้บริการข้อมูลข่าวสาร มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 88.80
2. งานให้บริการชาระภาษี มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 89.00
        3. งานการศึกษา ( ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนันทาราม ) มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 89.90
4. งานให้บริการงานด้านการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 89.10

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ต.ค. 2562 เวลา 14.13 น. โดย คุณ อรยา ดวงมณี

ผู้เข้าชม 55 ท่าน