หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมั่วสุมและแข่งขันรถยนต์ – รถจักรยานยนต์ในทางของกลุ่มวัยรุ่น  
 

ด้วยสถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ กับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม และฝ่ายปกครองตำบลแม่ยม ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมั่วสุมและแข่งรถยนต์ – รถจักรยานยนต์ในทาง  ของกลุ่มวัยรุ่นที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลแม่ยม โดยมีข้อตกลง  ดังนี้
ข้อ 1. ห้ามมิให้ผู้ใดรวมกลุ่มหรือมั่วสุมหรือจัดให้มีการรวมกลุ่มมั่วสุมในลักษณะหรือโดยพฤติการณ์ที่น่าจะเป็นการนำไปสู่การแข่งรถในทาง อันเป็นความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
ในกรณีที่มีเหตุดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานจราจรหรือเจ้าพนักงานตำรวจ  สถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ มีอำนาจเข้าระงับ  ยับยั้ง  หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำดังกล่าว  ได้ตามที่เห็นควร  อำนาจเช่นว่านี้  ให้รวมถึงการนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่สงสัยว่าจะใช้ในการแข่งรถในทาง  มาเก็บไว้เป็นการชั่วคราวที่สถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่  เพื่อการป้องกันหรือรักษาไว้  เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ  จนกว่าลักษณะหรือพฤติการณ์ดังกล่าวจะสิ้นสุดลงและให้มีผลใช้บังคับกับผู้ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกับการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมดังกล่าวข้างต้น  เว้นแต่ผู้นั้นจะพิสูจน์ได้ว่า ตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง  โดยการเก็บรักษาและการขอคืนรถยนต์และรถจักรยายนต์  ให้เป็นไปตามระเบียบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด
ข้อ 2.  บิดา  มารดา หรือผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรม สั่งสอนและยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่ดีของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความปกครองของตน  รวมทั้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก  ตลอดจนต้องไม่สนับสนุนหรือปล่อยปละละเลยให้เด็กและเยาวชนในปกครองเกิดการรวมกลุ่มหรือมั่วสุม เพื่อการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง  หากพบเด็กและเยาวชนรวมกลุ่มหรือมั่วสุม ตามข้อ 1  ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของบิดา มารดาหรือผู้ปกครองของเด็กและเยาวชน แล้วแต่กรณีและให้เป็นอำนาจของเจ้าพนักงานจราจรหรือเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่  ที่จะแจ้งให้บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง เข้ามารับทราบการกระทำของเด็กและเยาวชนมิให้กระทำผิดอีก หรืออาจให้วางประกันเป็นจำนวนเงินตามสมควรแก่ฐานานุรูป  แต่จะเรียกเงินประกันไว้ได้ไม่เกิดระยะเวลาสองปี  หากเด็กและเยาวชนได้กระทำความผิดดังกล่าวซ้ำอีก  บิดามารดาหรือผู้ปกครอง จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับและให้ริบเงินประกันเป็นของกองทุน
คุ้มครองเด็กตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก
ข้อ 3. ผู้ใดผลิต  ครอบครอง  จำหน่าย  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์หรือจักรยานยนต์  หรือการกระทำชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ หากกระทำการในลักษณะที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นการตระเตรียม ยุยง ส่งเสริม สนับสนุน ชักชวน  จัดให้มี  จดหา เป็นธุระ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง  ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำในลักษณะเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการแข่งรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ในทางและมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก  โดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข้อ 4. การป้องกัน  ปราบปราม กวดขัน การตั้งจุดตรวจ  จุดสกัดในเขตตำบลแม่ยม  ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งสามหน่วยงาน  ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตตำบลแม่ยม เป็นสำคัญ

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ส.ค. 2562 เวลา 14.12 น. โดย คุณ อรยา ดวงมณี

ผู้เข้าชม 117 ท่าน