หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม  ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร  ทั้งในมิติด้านการวางแผนกำลังคน  การเตรียมอัตรากำลังคน  การสรรหาคนดีและคนเก่ง  เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน  การพัฒนาบุคลากร  การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  การประเมินผลการปฏิบัติงานและให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม  การสร้างความก้าวหน้าสายอาชีพ  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน  รายละเอียดตามไฟล์เอกสาร

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 มิ.ย. 2562 เวลา 13.53 น. โดย คุณ อรยา ดวงมณี

ผู้เข้าชม 15 ท่าน