หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
นโยบายการบริหารงานบุคคล  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม  ได้ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล  เพื่อกำหนดนโยบายและทิศทางเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส  สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ  และใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลต่อไป  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 มิ.ย. 2562 เวลา 13.50 น. โดย คุณ อรยา ดวงมณี

ผู้เข้าชม 45 ท่าน