หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม  ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคคลกร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ  รายละเอียดตามไฟล์เอกสาร

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 มิ.ย. 2562 เวลา 13.49 น. โดย คุณ อรยา ดวงมณี

ผู้เข้าชม 20 ท่าน