หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่  ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร  โดยมีการเตรียมความพร้อมบุคลากร เพื่อให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ได้มีการจัดส่งพนักงานส่วนตำบล ไปรับการอบรมจากหน่วยงานภายนอก  ทั้งที่จัดโดยส่วนราชการและมหาวิทยาลัย
ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 มีผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน  จำนวน  20  คน  ได้เข้ารับการอบรม   จำนวน  14  คน   คิดเป็นร้อยละ  70  

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 มิ.ย. 2562 เวลา 13.47 น. โดย คุณ อรยา ดวงมณี

ผู้เข้าชม 23 ท่าน