หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่  ได้ดำเนินการตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546  โดยการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561
ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของการเข้ารับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม  ในภาพรวมมีความพึงพอใจ  คิดเป็นร้อยละ  88.90 มีรายละเอียดดังนี้
1. งานให้บริการให้บริการด้านสิงแว้ดล้อมและสุขาภิบาล ( การบริหารจัดการขยะ ) มีความพึงพอใจคิดเป็น  ร้อยละ  87.70
2.  งานให้บริการงานด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ ( การแจกเบี้ยยังชีพ )
มีความพึงพอใจคิดเป็น  ร้อยละ  90.40
3. งานบริการงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความพึงพอใจคิดเป็น ร้อยละ  88.50
4. งานบริการงานด้านสาธารณสุข  มีความพึงพอใจคิดเป็น  ร้อยละ  88.80

ผลความพึงพอใจเป็นรายด้าน  พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด  ดังนี้
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  พบว่า  จุดเด่นที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด  คือ  กระบวนการให้บริการเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ กระบวนการขั้นตอนในการทำงาน เป็นระบบ  การดำเนินการแก้ไขปัญหาใช้ระยะเวลาสั้น
2. ด้านช่องทางการให้บริการ  พบว่า  จุดเด่นที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด  คือ  ช่องทางการให้บริการสะดวกและง่ายต่อการใช้บริการ  ทำให้การติดต่อประสานงานชัดเจน  รวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการรับบริการของประชาชน  ที่เน้นการสื่อสารที่ทันสมัย  มีข้อมูลสารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์ที่ง่ายต่อการใช้งาน
3. ด้านจ้าหน้าที่ผู้ให้บริอการ พบว่า  จุดเด่นที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด  คือ การที่เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในงานที่ให้บริการเป็นอย่างดี  ทำให้สามารถตอบคำถาม  ชี้แจงข้อสงสัย  ให้คำแนะนำ  ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ  มีมนุษย์สัมพันธ์กับประชาชนผู้รับบริการ  ให้บริการด้วยรอยยิ้ม และให้ความเป็นกันเองกับประชาชน สร้างความประทับใจกับผู้รับบริการ
4.  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  พบว่า  จุดเด่นที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด  คือ  การคำนึงถึงการอำนวยประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่  สถานที่สะดวกแก่การเดินทางไปรับบริการ  อุปกรณ์ที่ใช้งานให้บริการ เพียงพอต่อการให้บริการ  สถานที่สะอาด  เรียบร้อย พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  เช่น  ที่จอดรถ  ห้องสุขา  น้ำดื่มและที่นั่งสำหรับผู้รับบริการ เป็นต้น

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  สามารถตรวจดูและขอรับผลการประเมินความพึงพอใจด้านการให้บริการประชาชน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  โดยยื่นคำร้องได้ที่  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม  หมายเลขโทรศัพท์ 0 5406 9621  ในวัน และเวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  17  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 พ.ค. 2562 เวลา 15.51 น. โดย คุณ อรยา ดวงมณี

ผู้เข้าชม 46 ท่าน