หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT )  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม  ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 จึงขอแจ้งช่องทางการเข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( ระบบ ITAS )  ขอเชิญประชาชน ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม  ห้างร้าน บริษัท สถานประกอบการ ที่ติดต่อซื้อขายกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม  ขอความร่วมมือในการสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อตอบแบบประเมินหรือหากท่านไม่สะดวกในการตอบแบบประเมินผ่านคิวอาร์โค้ด ท่านสามารถตอบแบบประเมินจากที่ได้รับแจก และนำส่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม ด้วยจักขอบคุณยิ่ง
หากมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้จาก ผู้รับผิดชอบ นางสาวอรยา   ดวงมณี  หมายเลขโทรศัพท์ 093-1369064  ขอบคุณค่ะ
หมายเหตุ : ข้อมูลของท่าน จะไม่ได้รับการเปิดเผยแต่ประการใด อนึ่งผลการประเมินในครั้งนี้
จะนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม ให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 พ.ค. 2562 เวลา 11.35 น. โดย คุณ อรยา ดวงมณี

ผู้เข้าชม 61 ท่าน