หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
เชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม ชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม  ขอเชิญผู้มีหน้าที่ชำระภาษีท้องถิ่น  ยื่นแบบและแสดงรายการ และชำระ  ตั้งแต่เดือนมกราคม  ถึง เมษายน  ในวันและเวลาราชการ ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ให้เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  2562  ถึงวันที่  28  กุมภาพันธ์  2562
2. ภาษีบำรุงท้องที่
ให้เจ้าของที่ดินผู้ครอบครองที่ดินยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  2562 ถึงวันที่ 30  เมษายน  2562
3. ภาษีป้าย
ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายที่แสดงชื่อหรือยี่ห้อ เครื่องหมายในการประกอบการค้าหรือกิจการอื่น ๆ เพื่อการหารายได้ที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม  ให้ยื่นแบบแสดงรายการป้ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  2562  ถึงวันที่ 31  มีนาคม  2562
     อนึ่ง ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงรายการพร้อมยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีให้ที่งานจัดเก็บรายได้  ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม  อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่ ในวันและเวลาราชการตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น
จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ธ.ค. 2561 เวลา 15.37 น. โดย คุณ อรยา ดวงมณี

ผู้เข้าชม 106 ท่าน